heit&mem

hjir is in ferske foar myn famke,

hjir is in ferske foar myn famke,

Sietske Zwart 15 december 2014

hjir is in ferske foar myn famke,
do bist no hast … jier.
Soms sa dartel as in lamke,
en altiid like bliid.
Skylk ast do grut bist,
en it altiid net goed wist.
Doch dan wat dyn hert dy ynjout,
dan is it ek nea fout.