heit&mem

Hjir ha wy lang op wachte

Hjir ha wy lang op wachte

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Hjir ha wy lang op wachte
einlings is it dan safier.
It lytse wûnder yn it widske