heit&mem

Hjir binne gjin wurden foar.

Hjir binne gjin wurden foar.

Dieuwke van der Meer 17 juli 2015

Hjir binne gjin wurden foar.
Ferwûndere sjogge wy nei dy.
We tankje God, want de wrâld
hat der in wûnder by.