heit&mem

Hja wie sa wurch, sa wurch fan it fjochtsjen, alles loslitte te moatten. Gelokkich is …. – mei har dierberen om har hinne – hiel sêft en rêstich ynsliept. Wy sille har as frou, mem en minske o sa misse.

Hja wie sa wurch, sa wurch fan it fjochtsjen, alles loslitte te moatten. Gelokkich is …. – mei har dierberen om har hinne – hiel sêft en rêstich ynsliept. Wy sille har as frou, mem en minske o sa misse.

Joukje de Jong 9 november 2016

Hja wie sa wurch, sa wurch fan it fjochtsjen, alles loslitte te moatten. Gelokkich is …. – mei har dierberen om har hinne – hiel sêft en rêstich ynsliept. Wy sille har as frou, mem en minske o sa misse.