heit&mem

Heldere stjer

Heldere stjer

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

In heldere stjer op in dizige jûn,
in flinterke op in moaie simmerdei.
Do silst altyd by ús wêze,
wy nimme dy altyd mei ús mei.