heit&mem

Hear, wol om him tinke

Hear, wol om him tinke

Dieuwke van der Meer 17 juli 2015

Hear, wol om him tinke
him jo hoede skinke
set syn libben
yn it ljocht
dat jo antlit oer
him brocht.