heit&mem

Hark, yn ‘e fierte

Hark, yn ‘e fierte

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Hark, yn ’e fierte
spilet de fanfare.
De minsken dûnsje
op ’e dyk en roppe:
Hoera, hoera
foar de lytse poppe!