heit&mem

Ha sinne yn it libben,

Ha sinne yn it libben,

Dieuwke van der Meer 9 februari 2015

Ha sinne yn it libben,
in gouden hert.
Wês altyd fleurich,
ferjit my net.