heit&mem

Grutste gelok

Grutste gelok

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Myn grutste gelok wiesto.
It moaiste fan ús tegearre
binne ús bern en bernsbern.
It dreechste wie it ôfskie.
Tink oan my, mar net yn tsjustere dagen.
Tink oan my, yn ‘e strieljende sinne.
Sa’t ik wie…, doe’t ik alles noch koe.