heit&mem

Wiis mei dy

Wiis mei dy

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Yn de widze leit
in berntsje
Heit stiet der grutsk
en glimkjend by
Mem sjocht der bliid
en ferbjustere nei
Wat binne wy wiis
mei dy