heit&mem

Grutsk en lokkich

Grutsk en lokkich

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Grutsk en lokkich
sette wy der in
stuoltsje by,
… hat
der in broerke /suske by.