heit&mem

Graach wolle wy jimme tank sizze foar it meilibjen, de blommehulde en de treast dy’t wy ûntfange mochten nei it ferstjerren fan ús leave ….

Graach wolle wy jimme tank sizze foar it meilibjen, de blommehulde en de treast dy’t wy ûntfange mochten nei it ferstjerren fan ús leave ….

Joukje de Jong 9 november 2016

Graach wolle wy jimme tank sizze foar it meilibjen, de blommehulde en de treast dy’t wy ûntfange mochten nei it ferstjerren fan ús leave ….