heit&mem

God hat alles makke,

God hat alles makke,

Dieuwke van der Meer 17 juli 2015

God hat alles makke,
de sinne, de blommen en de kij.
De loft, de see, dyn grutte sus,
en Hy makke dy!