heit&mem

Gjin wurden

Gjin wurden

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Wêr’t gjin wurden foar binne,
moat men se ek net sykje.