heit&mem

Gjin wurd

Gjin wurd

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Gjin wurd omskriuwt ús fertriet,
gjin wurd omskriuwt ús pine.
Leechte, gemis en drôvenis,
hoe sil dat ea ferdwine.