heit&mem

Gjin útsprutsen wurd

Gjin útsprutsen wurd

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Gjin útsprutsen wurd,
gjin skreaun akkoart,
mar in stil ferbûn
mei dyjinge dy’t dy it libben skonk.
In gouden belofte,
dat wy mei hert en siel foar dy soargje sille.
Net allinne hjoed,
mar ek de dei fan moarn.