heit&mem

Giet it op ús draaiend wrâldsje

Giet it op ús draaiend wrâldsje

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Giet it op ús draaiend wrâldsje
altyd wol net foar de wyn.
Dochs ik winskje dy it bêste
dat der yn dyn takomst rêste.
folle fleur en sinneskyn!