heit&mem

Genoaten

Genoaten

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Do hast fan it libben genoaten,
en wy fan dy.
Safier’t wy koene, binne wy mei dy meigongen.
No moatte wy dy gean litte.