heit&mem

Genietsje

Genietsje

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

De wrâld sil fan dy genietsje,
want wêrsto ek giest,
do bringst it libben freugde,
omdatsto in sintsje bist.