heit&mem

Gean ’t libben net allinne,

Gean ’t libben net allinne,

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Gean ’t libben net allinne,
te swier is dy dyn lêst.
Wol ’t paad mei Jezus rinne
hy biedt dy treast en rêst.
Der bin safolle noeden,
en triennen en fertriet.
Mar ûnder Jezus hoede,
sjongsto in liet.