heit&mem

Gean mar mei moed dyn libbenswei.

Gean mar mei moed dyn libbenswei.

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Gean mar mei moed dyn libbenswei.
Wat dy yn’t libben treffe mei,
al giet it faak troch tsjusternis
oan Jezus’hân komst do der wis.
Dêrom it each omheech nei God,
syn hân bestjoerd yn libbenslot.