heit&mem

Gean litte.

Gean litte.

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Gean litte.
Loslitte.
Loslitte yn ús libben.
Fêsthâlde yn ús hert.