heit&mem

Gean litte

Gean litte

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Dyn libben einige
dêr’t it hast begûn.
Hiel even mochten wy dy oansjen,
hiel even mochten wy dy fêsthâlde.
En doe…
doe moasten wy dy gean litte.