heit&mem

Folle lok en folle leafde

Folle lok en folle leafde

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Folle lok en folle leafde
winskje ik dy hjirby ta!

Wol it goed altyd stypje,
soest dat kinne? Ik tink fan ja!

Rjocht en slocht en frank en frij
dat bern, winskje ‘k graach foar dy.