heit&mem

Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear,

Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear,
wat freegje, prate en fertelle, it kin net mear.
Har/syn dwaan en wêzen, wy ferjitte it net.
.. bliuwt foar altyd yn ús hert.