heit&mem

Flinterke

Flinterke

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Flip flap flinterke,
dûnset yn ’e loft,
tutet alle blomkes,
rêst dan wer in skoft.