heit&mem

Flinter

Flinter

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Ferflein as in flinter yn ’e loft
Fljocht se no har eigen flecht.