heit&mem

Ferwûndering

Ferwûndering

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Op ‘e nij
wer bysûnder
net út te lizzen
dizze rykdom
Do joust
mei bliere eagjes
ús leafde in gesicht
Twirje dyn ljocht
kleurje suver
as in blom
mei folle nocht
it libben ta