heit&mem

Ferwûndere troch dit nije libben

Ferwûndere troch dit nije libben

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Ferwûndere troch dit nije libben
lykas in blom, sa fyn en tear
kinne wy alinnich noch mar sizze
oan Jo is al ús tank, o Hear.