heit&mem

Fertrietlik

Fertrietlik

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Hoe kin ik dy ea ferjitte
wêr’t ik ek bin, ik hear dyn stim.
De hiele wrâld dy mei wol witte
dat ik yntins fertrietlik bin.