heit&mem

Ferske skriuwe? Earlik bliuwe?

Ferske skriuwe? Earlik bliuwe?

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Ferske skriuwe? Earlik bliuwe?
’t Is foar my in hiel karwei.
‘k Sil ’t prebearje! It kin beteare,
’t falt allicht in bytsje mei.
Op dit bledsje, kinst it fetsje?
winskje ik dy alles ta,
wat de oaren, mei elkoarren
foar dy yn ’e pinne ha.