heit&mem

Ferline

Ferline

Dieuwke van der Meer 4 juni 2015

Al it hjoed wurdt straks ferline
mar wat dien is hâldt syn lean.