heit&mem

Faak joegen wy mem har búk in tút,

Faak joegen wy mem har búk in tút,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Faak joegen wy mem har búk in tút,
en fregen: wannear komst der ris út?
No is ’t einlings safier,
meist mei ús boartsje, echt wier!
Wy hawwe der in broerke by,
en binne allegearre wakker wiis mei dy!