heit&mem

Eltsenien mei it hearre

Eltsenien mei it hearre

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Elkenien mei it hearre
want ien ding is wis:
dat myn lytse suske
presys op har jierdei berne is!