heit&mem

Eltsenien mei it hearre

Eltsenien mei it hearre

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Eltsenien mei it hearre
want ien ding is wis,
dat myn lytse suske
presys op har jierdei berne is!