heit&mem

Elke moarn sil de wyn wer waaie,

Elke moarn sil de wyn wer waaie,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Elke moarn sil de wyn wer waaie,
fleane fûgels,
bloeie blommen op ’e nij.
Dochs sil neat yn it libben wer itselde wêze,
want do,
do bist der net mear by.
 -Auck Peanstra