heit&mem

Earne yn de blaue himel dêr

Earne yn de blaue himel dêr

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Earne yn de blaue himel dêr
skitteret dierber in lytse stjer
Hy/sy is in stille tsjûge fan
ús gelok op ierde.