heit&mem

Earlik, gol en fleurich,

Earlik, gol en fleurich,

Sietske Zwart 15 december 2014

Earlik, gol en fleurich,
mei in hiel best sin.
Gean sa troch it libben
ik tink grif dat it kin.

En as it alris tsjin rint,
tink dan by dysels:
Wat my hjoed net slagget,
giet faaks moarn fansels.