heit&mem

Earder wie it in tút op ‘e búk

Earder wie it in tút op ‘e búk

Dieuwke van der Meer 5 juni 2022

Earder wie it in tút op ‘e búk
dat wie moai om te dwaan.
Mar no kin ik dy einlik, as grutte sus
yn it echt in krûpke jaan.