heit&mem

Eachjes om te sjen

Eachjes om te sjen

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Eachjes om te sjen,
in mûltsje om te roppen,
hantsjes om te gripen,
fuotsjes om te skoppen,
earkes om te hearren,
te hearren nei Syn stim.
Lyts berntsje, grut wûnder
ús skonken troch Him.