heit&mem

Dyn heldere eachjes

Dyn heldere eachjes

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Dyn heldere eachjes
sjogge ús oan,
do bist sa moai,
sa leaf en ûnbedoarn.
De Skepper
tankje wy oprjocht
dat er ús op ’e nij
sa ryk betocht.