heit&mem

Dyn hantsje yn dat fan my

Dyn hantsje yn dat fan my

Dieuwke van der Meer 12 juni 2022

Dyn hantsje yn dat fan my
Sa rinne wy hân yn hân
As broer en sus
In izersterke bân
Ik bin al wer wat grutter
En do bist noch sa lyts
Do bist myn leave suske
In freontsje foar altyd