heit&mem

Dyn eigen wei

Dyn eigen wei

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Wêrsto ek bist,
wy hâlde fan dy.
Mar do giest no
dyn eigen wei.