heit&mem

Drôvich, mar stipe troch ûnferjitlike oantinkens, diele wy jimme mei dat mids al syn dierberen ferstoarn is myn leave, soarchsume man en ús fantastyske heit

Drôvich, mar stipe troch ûnferjitlike oantinkens, diele wy jimme mei dat mids al syn dierberen ferstoarn is myn leave, soarchsume man en ús fantastyske heit

Joukje de Jong 9 november 2016

Drôvich, mar stipe troch ûnferjitlike oantinkens, diele wy jimme mei dat mids al syn dierberen ferstoarn is myn leave, soarchsume man en ús fantastyske heit