heit&mem

Dochs noch ûnferwachts moatte wy yn leafde ôfskie nimme fan ús soarchsume

Dochs noch ûnferwachts moatte wy yn leafde ôfskie nimme fan ús soarchsume

Joukje de Jong 9 november 2016

Dochs noch ûnferwachts moatte wy yn leafde ôfskie nimme fan ús soarchsume