heit&mem

Doch dyn eachjes mar iepen,

Doch dyn eachjes mar iepen,

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Doch dyn eachjes mar iepen,
rik mei dyn hantsjes nei it ljocht,
it is mei wurden net te sizzen,
wat de leafde by ús brocht.