heit&mem

Do silst de sinne fine,

Do silst de sinne fine,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Do silst de sinne fine,
op dizze donkerblauwe jûn.
Foar ivich sil er skine,
do hast dyn frede fûn.
(Gerrit Breteler)