heit&mem

Do hast twa lytse hantsjes

Do hast twa lytse hantsjes

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Do hast twa lytse hantsjes
lit ús hân yn hân rinne
dan liede wy dy rûn oantst seist:
no kin ik it wol allinne.