heit&mem

Do hast fan it libben genoaten,

Do hast fan it libben genoaten,

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Do hast fan it libben genoaten,
en wy fan dy.
Safier’t wy koene, binne wy mei dy meigongen.
No moatte wy dy gean litte.