heit&mem

Do bist noch nij op ierde

Do bist noch nij op ierde

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Do bist noch nij op ierde
do bist hjir noch mar krekt
en no hast fan dy ierde
al in stikje yn ’e sinne set.