heit&mem

Do bist kommen yn ús libben

Do bist kommen yn ús libben

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Do bist kommen yn ús libben
weve ûnder memmehert.
Wûnderlik ta wêzen wurden,
wy ferstean dit wûnder net.